Polityka Prywatności Falowniki-sklep.pl

Polityka prywatności Falowniki-sklep.pl


Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1

Celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej „Polityką bezpieczeństwa” w sklepie Falowniki-sklep.pl, zwanym dalej „Organizacją”, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.


§ 2

Polityka bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/,

Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,


§ 3

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.


§ 4

1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Organizacji rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest akceptowalna wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;

integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;

integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;

dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;

zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.


§ 5

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie Falowniki-sklep.pl jest Automation-Systems.

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, zgodnie art. 37 RODO. Zadania inspektora ochrony danych zawarte są w art. 39 RODO.


Rozdział 2

Definicje


§ 6

Przez użyte w Polityce bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:

1. administrator danych osobowych –osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

2. inspektor ochrony danych– osoba wyznaczona przez administratora danych osobowych, nadzorująca przestrzeganie zasad i wymogów ochrony danych osobowych określonych w RODO i przepisach krajowych,

3. ustawa–ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

4. RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/,

5. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

6. zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów,

7. przetwarzane danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.,

8. system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,

9. system tradycyjny– zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,

10. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

11. administrator systemu informatycznego – osoba lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi,

12. odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę powierzenia,

13. strona trzecia – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, które z upoważnienia administratora danych osobowych mogą przetwarzać dane osobowe,

14. identyfikator użytkownika (login) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,

15. hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.


Rozdział 3

Zakres stosowania


§ 7

1. W Organizacji przetwarzane są dane osobowe pracowników, kandydatów do pracy, praktykantów, klientów zebrane w zbiorach danych osobowych.

2. Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

3. Polityka bezpieczeństwa zawiera uregulowania dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Innymi dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych w Organizacji są:

instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Organizacji,

ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,


§ 8

Politykę bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do:

1. danych osobowych przetwarzanych w systemie: OpenOffice, Faktura Small Buisness

2. wszystkich informacji dotyczących danych klientów,

3. informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych,

4. innych dokumentów zawierających dane osobowe.


§ 9

1. Zakresy ochrony danych osobowych określone przez Politykę bezpieczeństwa oraz inne z nią związane dokumenty mają zastosowanie do:

wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie,

wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie,

wszystkich pracowników, stażystów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

2. Do stosowania zasad określonych przez Politykę bezpieczeństwa oraz inne z nią związane dokumenty zobowiązani są wszyscy pracownicy, stażyści oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych podlegających ochronie.


Rozdział 4

Wykaz zbiorów danych osobowych


§ 10

1. Dane osobowe gromadzone są w zbiorach:


1. Umowy cywilno-prawne,

2. Rejestr klientów,

3. Dokumenty archiwalne,§ 11

Zbiory danych osobowych wymienione w § 10 ust.1 pkt 1 i 3 podlegają przetwarzaniu w sposób tradycyjny, a zbiory określone w pkt 2 gromadzone są i przetwarzane przy użyciu systemu informatycznego OpenOffice, Faktura Small Buisnes.


Rozdział 5

Wykaz budynków, pomieszczeń, w których wykonywane są operacje przetwarzania danych osobowych


§ 12


 Dane osobowe przetwarzane są w budynku, mieszczącym się pod adresem 36-100 Kolbuszowa  Domatków 36.


Rozdział 6

Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych


§ 13

1. Zabezpieczenia organizacyjne

opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

sporządzono i wdrożono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Organizacji,

stworzono procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,

opracowano i bieżąco prowadzi się rejestr czynności przetwarzania

wyznaczono inspektora ochrony danych,

do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych bądź osobę przez niego upoważnioną,

osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,

osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,

przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych,

przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych,

dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonuje się takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści.

2. Zabezpieczenia techniczne

stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,

komputery zabezpieczono przed możliwością użytkowania przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkowania i cykliczne wymuszanie zmiany hasła,

3. Środki ochrony fizycznej:

obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe objęty jest całodobowym monitoringiem,

urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zamykanych pomieszczeniach,

dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowywane są w zamykanych pomieszczeniach.


Rozdział 7

Zadania administratora danych osobowych/inspektora ochrony danych


§ 14

Do najważniejszych obowiązków administratora danych osobowych lub administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,

2. zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki bezpieczeństwa i innymi dokumentami wewnętrznymi,

3. przeprowadzenie oceny skutków planowanej operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych – w przypadku, gdy organizacja wprowadza nowy rodzaj przetwarzania danych osobowych,

4. wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

5. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

6. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,

7. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,

8. kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

9. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.


Rozdział 8

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych


§ 15

1. Corocznie inspektor ochrony danych przygotowuje sprawozdanie roczne z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i przekazuje do administratora danych osobowych.

2. Sprawozdanie przygotowywane jest w formie pisemnej.


Rozdział 9

Postanowienia końcowe


§ 16

1. Każdy użytkownik przed dopuszczeniem do pracy z systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe lub zbiorami danych osobowych w wersji papierowej winien być poddany przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych w zbiorach elektronicznych i papierowych.

2.  Za przeprowadzenie szkolenia odpowiada administrator danych osobowych lub inspektor ochrony danych.

3. Zakres szkolenia powinien obejmować zaznajomienie użytkownika z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz Polityką bezpieczeństwa i innymi związanymi z nią dokumentami obowiązującymi u administratora danych osobowych,

4. Szkolenie zostaje zakończone podpisaniem przez słuchacza oświadczenia o wzięciu udziału w szkoleniu i jego zrozumieniu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania przedstawionych w trakcie szkolenia zasad ochrony danych osobowych.